Thomas Woltz addresses the audience

Thomas Woltz addresses the audience